oblozhka-beznachal’nyj-kommunizm-i-jekspropriacija-1917